Friday 11 July 2008

miiiinus 0

mudlo poter9l nakoplennye mudlovye fotografi4eskie snimki so smert'yu vinta. mudlo pozvolil uvesti svoi telefon i drugoe baraxlo (prostite za 4ujoe). mudlo bol'we ne mojet, emu ne4ego i ne4em. mudlo sovsem mudlo.