Thursday 5 August 2010

parovozik, kotory smog

segodn9 mudlo vmeste s sawey krasnocvetowym vstali ni svet ni zar9 posnimat' smog